Make your own free website on Tripod.com
 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการแต่งกายชุดประจำชาติสำหรับบุรุษ เพื่อให้การแต่งกายสอดคล้องกับสตรี จึงได้ขอพระราชทานเครื่องแต่งกายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน และเรียกต่อมาว่า ชุดพระราชทาน ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนไทยได้มีเครื่องแต่งกายอันมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง

พัฒนาโดย หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
E-mail : wimon_maneechot@hotmail.com