Make your own free website on Tripod.com
 

ให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุปริมาณเอกสารที่มี

1.เอกสารลายลักษณ์  
ประวัติ ฯพณฯพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ จำนวน กล่อง ปริมาณ ปึก
คำปราศรัย สุนทรพจน์ จำนวน 18  กล่อง ปริมาณ 854  ปึก
เอกสารประชุมคณะรัฐมนตรี จำนวน 217  กล่อง ปริมาณ 299  ปึก
โครงการพัฒนาชนบทตามข้อเสนอของ ส.ส. จำนวน 156  กล่อง ปริมาณ 1,013  ปึก
ประมวลข่าว น.ส.พ.(เอกสารกองงานโฆษก) จำนวน 30  กล่อง ปริมาณ 128  ปึก
ข่าว น.ส.พ.(ปี 2540-2544) จำนวน 10  กล่อง ปริมาณ 104  ปึก
เอกสารรัฐวิสาหกิจ (เขื่อนรัชชประภา) จำนวน 14 กล่อง ปริมาณ 26  ปึก
เอกสารรัฐวิสาหกิจ (เขื่อนบางลาง) จำนวน 13 กล่อง ปริมาณ 24  ปึก

2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
ภาพส่วนบุคคล จำนวน 17,480 ภาพ
แถบบันทึกภาพ
          การก่อสร้างสะพานติณสูลานนท์ จำนวน 2 ม้วน
          สารคดีจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 2 ม้วน
          สารคดีชุด"อนุรักษ์มรดกไทย" จำนวน 2 ม้วน
          100 ปี มหาวชิราวุธ จำนวน 2 ม้วน
แถบบันทึกเสียง จำนวน 2 ม้วน
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
          ณ ตึกสันติไมตรี 19 กันยายน 2529
จำนวน 3 ม้วน
          ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ 20 สิงหาคม 2529 จำนวน 2 ม้วน
          ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ครั้งที่ 2 29 กันยายน 2529 จำนวน 2 ม้วน
          ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ครั้งที่ 5 31 สิงหาคม 2530 จำนวน 1 ม้วน
          ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ครั้งที่ 6 29 กันยายน 2530 จำนวน 1 ม้วน
          ปราศรัยแก่ผู้นำเยาวชนฯ 27 เมษายน 2530 จำนวน 1 ม้วน
          พบสื่อมวลชน  27 กุมภาพันธ์ 2530 จำนวน 1 ม้วน
          กล่าวปราศรัยในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26กุมภาพันธ์ 2530 จำนวน 1 ม้วน
         แถลงข่าวดอนเมือง 20มีนาคม 2530 จำนวน 2 ม้วน
         เปิดสัมมนาการพัฒนาข้าราชการ 20 กุมภาพันธ์ 2530 จำนวน 2 ม้วน
          แถลงผลงานของรัฐบาล  จำนวน 1 ม้วน
          เล่าเรื่องที่ไปเยือนประเทศมาเลเซีย 12 กันยายน 2530 จำนวน 1 ม้วน
         กล่าวในพิธีเปิดประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
          จังหวัดนครราชสีมา18 พฤษภาคม 2530  
จำนวน 1 ม้วน
          ข่าวเสียงในงานสโมสรสันนิบาต 7ธันวาคม 2540 จำนวน 1 ม้วน
          คณะเยาวชนไทย โครงการรักเมืองไทย           
          เข้าเยี่ยมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี 6 กรกฏาคม 2530
จำนวน 1 ม้วน
          โอวาทนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสผู้นำเยาวชนจังหวัด
          ชายแดนภาคใต้  รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมคารวะ 7 สิงหาคม 2530
จำนวน 1 ม้วน
          นายกรัฐมนตรีเปิดงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 
          เปิดอาคารผู้โดยสารขาเข้า 26 พฤศจิกายน 2530
จำนวน 1 ม้วน
          นายกรัฐมนตรี,รมต.คลัง,ผอ.สำนักงานงบประมาณและ
          รองเลขาธิการสภาพัฒนฯ ให้สัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2530
จำนวน 1 ม้วน
          นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง 
          ไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 14  1 กันยายน 2530
จำนวน 1 ม้วน
          คำกล่าวของนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข
          อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านสาธารณสุข
จำนวน 1 ม้วน
          คำปราศรัยวันแรงงาน        30 เมษายน 2530 จำนวน 1 ม้วน
         คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิด
         การสัมมนาประธานสภาจังหวัดทั่วราชอาณาจักร 13 พฤษภาคม 2530 
จำนวน 1 ม้วน
         นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสให้สัมภาษณ์ผู้แทนสื่อมวลชนไปเยือน
         สหรัฐเฮลเอนิก (กรีซ)สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
จำนวน 1 ม้วน

ให้บริการนำชมนิทรรศการ (ประวัติและผลงานของ ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์)

บริเวณชั้นสองของอาคาร เป็นส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและผลงานต่าง ๆ รวมของที่ระลึกที่ได้มาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีการให้บริการอื่นๆ

นอกจากภารกิจหลักในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น หอจดหมายเหตุนายกรัฐ-มนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ยังให้บริการต่าง ๆ แก่หน่วยงานราชการ สถานศึกษาและบุคคลทั่ว ๆ ไป ในด้านต่าง ๆ เช่น
  การให้บริการแนะนำการจัดเก็บและการทำลายเอกสารแก่ส่วนราชการต่าง ๆ
  ให้คำปรึกษาและดูงานการจัดเอกสารจดหมายเหตุแก่หน่วยงานที่จัดตั้งจดหมาย เหตุของหน่วยงานเอง
  ให้คำแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการบันทึกเหตุการณ์ และระบบการจัดเก็บเอกสารในหน่วยงาน
   จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่งานจดหมายเหตพัฒนาโดย หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
E-mail : wimon_maneechot@hotmail.com