Make your own free website on Tripod.com
 เป็นสามัญชนที่สามารถครองตน ครองคน ครองงาน จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเมือง จนได้รับตำแหน่งสูงสุดทั้งในทางตำแหน่งหน้าที่ และได้รับการยกย่อง ศรัทธาจากประชาชน และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ประกาศใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร ( คำสั่งที่ ๖๖/๒๕๒๓) สามารถนำพาประเทศไทยมาสู่ความมั่นคง ปลอดภัย จากการรุกรานของพรรค-คอมมิวนิสต์และเหตุร้ายทางการเมืองต่าง ๆ
เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ประกาศลดค่าเงินบาทของไทย ซึ่งเป็นผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นในเวลาต่อมา
เป็นนายกรัฐมนตรีที่กล้าตัดสินใจประกาศยุบสภา ปรับปรุงคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงข้าราชการระดับสูง และประกาศเพียงพอไม่ขอยอมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามคำกราบเรียนเชิญของตัวแทนพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฏร
หลังจากท่านดำรงตำแหน่งมาแล้วถึง ๘ ปี ๕ เดือน ทั้งนี้ เพื่อเสริมความมั่นคง ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติและประชาธิปไตยต่อไป
เป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถแก้ไขวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น แก้ไขปัญหาการกบฏ จลาจลถึง ๒ ครั้ง เคยผ่านสนามรบและเคยถูกลอบทำร้ายถึง ๓ ครั้ง มีการรวมกลุ่มพลัง เพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ หลายครั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำเนินนโยบายนำข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจระดับสูงไปเยี่ยมเยียนนานาอารยประเทศ เพื่อความสัมพันธไมตรี และแนะนำประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก อีกทั้งนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นประเทศผู้นำในกลุ่มประเทศใกล้เคียง จนประเทศไทยได้รับการยกย่องในหลาย ๆ ด้าน
เป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถแสดงความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ในการเป็นผู้นำประเทศด้วยการไม่มีมลทินเกี่ยวกับเกียรติยศ ผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออื่น ๆ อย่างสามารถพิสูจน์ได้
เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถแก้ปัญหาลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศและสามารถสะสมเงินกองคลังให้กับประเทศได้มากที่สุด
เป็นนายกรัฐมนตรีที่สามารถวางรากฐานโครงการต่าง ๆ ไว้ให้รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้พัฒนาประเทศชาติให้เจริญได้เป็นอย่างดีในอนาคต
เป็นนายกรัฐมนตรีที่เน้นนโยบายการช่วยเหลือคนยากจนในชนบทมากที่สุด
เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถสร้างพื้นฐาน จิตสำนึก ความภูมิใจในความเป็นไทยได้ผลเป็นอย่างดียิ่ง

พัฒนาโดย หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
E-mail : wimon_maneechot@hotmail.com