Make your own free website on Tripod.com
 
 หอจดหมายเหตุ
  แนะนำหน่วยงาน
  การให้บริการ
  ห้องแสดงผลงาน/ของที่ระลึก
  ประวัติ พลเอกเปรมฯ
  โครงสร้างการบริหาร
  แนะนำบุคลากร
  ผลงานเด่น พลเอกเปรมฯ
  กระดานข่าว
  สมุดเยี่ยม

เว็บราชการในจังหวัด

  อบจ.นครศรีฯ
เทศบาลนครนครศรีฯ
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต11
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
กศน.จังหวัด
กศน.กิ่ง อ.นบพิตำ
สภอ. อ.ปากพนัง
พัฒนาชุมชนจังหวัด
พัฒนาชุมชน อ.เมือง
พัฒนาชุมชน อ.ปากพนัง
สถานีอนามัยบ้านปากน้ำ
สนง.พัฒนาสังคมฯ
สนง.โยธาธิการฯ
สนง.สาธารณสุขจังหวัด
ททท.ภาคใต้ เขต 2
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
สถานีตำรวจภูธรจังหวัด
กองทัพภาคที่ 4
เทศบาลตำบลปากแพรก

ความรู้

  ห้องสมุด
  สอนพิเศษ
  สอนเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
  สารานุกรม และพจนานุกรม

สถาบันการศึกษาในจังหวัด
มหาวิทยลัยราชภัฎนครศรีฯ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคโนโลยีราชมงคล
ร.ร.พระพรหมพิทยาฯ
ร.ร.ปากพนัง
ร.ร.จุฬาภรณ
วัดศรีทวี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชฯ
วัดพระมหาธาตุฯ
มหาวิชชาลัยศิลปพื้นบ้านฯ
ร.ร.บ้านห้อยหาร
ร.ร.โยธินบำรุง
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี         พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจดหมายเหตุ
อกสารจดหมายเหตุ เป็นหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงความเป็นชาติ เปรียบเสมือนคลังปัญญาที่มีค่าต่อหน่วยงานบริหารของรัฐ โดยเฉพาะนักค้นคว้าวิจัย เป็นหลักฐานชั้นต้นที่นำไปอ้างอิง วิเคราะห์ เชิงประวัติศาสตร์ได้ทุกสาขา ทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐ์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น
ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ
อกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์ (Textual Archives) คือเอกสารที่สื่อข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ลงบนวัสดุรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใบบอก สารตรา หนังสือโต้ตอบ เอกสารการประชุม เป็นต้น
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio visual Archives) คือเอกสารที่สื่อโดยเสียงหรือภาพ เช่น ภาพถ่าย เนกาตีฟ สไลด์ โปสเตอร์ บัตรอวยพร ฯลฯ
เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartographic Archives ) ได้แก่ แผนที่ พิมพ์เขียว แผนผังต่าง ๆ
เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุ คอมพิวเตอร์ (Machine Readable Archives) เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลและค้นสืบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    ข่าวการเมือง
 
 
link เว็บกระทรวงต่างๆ

 link เว็บจังหวัดทั่วไทย


  หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน

พัฒนาโดย หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
E-mail : wimon_maneechot@hotmail.com